Make your own free website on Tripod.comSân Khấu Về Khuya
(Tŕnh bày: Phượng Liên)    Hết.