Make your own free website on Tripod.comÔng Trượng Mê Tiên Bửu
(Tŕnh bày: Văn Hường - Phượng Liên)

Hết.