Make your own free website on Tripod.comLính Già Vui Tính
(Tŕnh bày: Hề Sa)    Hết.