Make your own free website on Tripod.com


  1. Ách Giữa Đàng
  2. Bàng Quư Phi
  3. Biệt Phù Kiều
  4. Sở Vân Trách Lư Quảng
  5. Sương Gió Chiêm Thành
  6. Tâm Sự Kẻ Ly Hương - Việt Hùng
  7. Thị Mầu Lên Chùa
  8. Tiếng Trống Mê Linh 1- Thanh Sang-Thanh Nga (trích đoạn)
  9. Tiếng Trống Mê Linh 2- Thanh Sang-Thanh Nga (trích đoạn)
  10. Xuân Hương Gặp Chiêu Hổ